Letsitele ba huma khomisinara yo moswa

26 September 2018  Read: 166

 

Setishi sa se maphodisa motseng wa Letsitele ba ikgantsha ka sefahlego se se seswa morago ga gore Lt Col Tinus Erasmus go thoma kgwedi ye a tsee taolo ya seteishene go tloga go Lt Col Machete. Lebakeng la ge go be go na le moletlo wa go mo amogela beke ya go feta General wa Cluster General Maggie Mathebula o boditse boraditaba le maloko a CPF go nea molaodi yo thekgo ye e tsomegago.

“Re a tshepa gore Kol Erasmus o na le boitemogelo le bohlale go thakgola maemo a ditirelo le go thlabolla mo go tsomegago. O tla le boitemogelo bja mengwagangwaga gomme o tseba lefelo le le batho ba gona kudu. Re kgopela gore maloko a CPF le letshaba go mo fa thekgo yeo e tsomegago,” Go boletse Mathebula.

Erasmus ga se motho wa go tla a sepela gomme o thomile go hlankela sephodisa go tloga ka 1993 magareng ga Tzaneen le Letsitele. Dibeke tse selela tsa go feta o kgethilwe goba mosepedisi wa go swarela gomme lebakeng le o thwaletswe sa mmaruri. Leeto la gagwe ka go SAPS le thomile ka 1983 kua Marble Hall " ke be ke na le mengwaga ye 17 gomme ke letsatsi leo ke ngwadilego thuto ya ka thuto ya godimo" go tlaleletsa yena

“Tate o tlile sekolong go tlo ntsea ka koloi gomme a nkisa sephodiseng fao ke fihlilego ka eniswa, ya ba gona mosomo wa ka o thomile gomme ga se ga ka ga ba le maikhutso goba ‘gap year’.”

Erasmus o tsebisitse maikemisetsetso a gagwe moo a tshepisago bokamoso le go dira gore setishi e be ye ngwe ya dikantoro tsa maemo a godimo mo porofenseng. O rile ka nako ya go amogelwa a tshepisa CPF, mme a be a tshepisa badudi le basomi gore lebati la gagwe le tla dula le butswe go tla ka ditharollo mo go go nago le mathata

 
 
 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first